test
test
Affy Language switcher

Publisert den 22. mars, 2015 | av Kristian Haraldsen

0

KOMMENTAR: Bærekraftig vannbransje

Verdens_vanndag_-_logo_norsk

Tekst: Fida Amin, Norsk Vann – Vann og Miljøteknikk

Temaet for Verdens Vanndag 22. mars er «vann og bærekraftig utvikling». Den norske vannbransjen har potensial til å bli bærekraftig, men det krever innsats!

22. mars markeres Verdens Vanndag over hele verden. FN har bestemt at temaet i år skal være «vann og bærekraftig utvikling», for å få rettet oppmerksomheten på behovet for gode vanntjenester og vanntjenestenes betydning for en bærekraftig utvikling.

Vann er bærekraftig utvikling
På verdensbasis er det store utfordringer knyttet til vann og avløp. 780 millioner mennesker har ikke tilgang til trygt drikkevann og 2,5 milliarder har ikke tilfredsstillende avløpsforhold. FNs tusenårsmål skal i 2015 erstattes med nye Sustainable Development Goals, der vann og sanitær er foreslått som ett av målene: «Sikre tilgang og bærekraftig forvaltning av vann og sanitær for alle».

Vann er kjernen i en bærekraftig utvikling. Rent vann i springen og i naturen er helt sentralt for en god helse, et bærekraftig økosystem, folkeforflyttinger og urbanisering, industri og næringsliv, energiproduksjon, produksjon av mat og likestilling. Det meste av dette tar vi for gitt i Norge. Befolkningen i Norge tilhører mindretallet i verden som kan sies å ha det grunnleggende for vekst og utvikling på plass.

Den norske vannbransjen har startet et viktig arbeid for å bli en enda mer bærekraftig bransje. Det innebærer tiltak på en rekke områder, innen aksene miljømessig bærekraft, økonomisk bærekraft og sosial bærekraft. Eksempel på et bærekraftig tiltak kan være økt produksjon av ren energi fra vann- og avløpsanleggene, gjennom varmepumper og biogassproduksjon. Et annet eksempel er tiltak som sikrer en mer effektiv resirkulering og gjenbruk av næringsstoffene i avløpsvannet

Vann er helse og miljø 
Nok vann og rent vann er livsviktig for et menneskes helse. Kroppen kan klare seg lenge uten mat, men ikke uten vann. Håndvask er et av de viktigste tiltakene for å unngå spredning av sykdom. I Norge tar vi dette for gitt, men på verdensbasis er mangel på rent og nok vann årsak til 9 % av alle sykdommer og 6 % av alle dødsfall i følge Verdens Helseorganisasjon.

Stadig mer ekstremregn, overvann og flommer har begynt å prege nyhetsbildet i Norge som i andre land. Vi må sørge for at vi klarer å håndtere fremtidens ekstremregn og snøsmelting gjennom forebyggende tiltak som lokal overvannsdisponering, tiltak på ledningsnettet og sikre flomveger. Mange andre steder i verden er også tørke og mangel på vann et problem. Både for mye vann og for lite vann er et problem for de menneskene som rammes.

Investeringer i vann lønner seg
Investeringer i vann og avløp er viktig for alle mennesker, og globalt investeres det 700 – 800 milliarder dollar årlig i vannbransjen. Selv i Norge har vi behov for økte investeringer i vår infrastruktur for vann og avløp, og særlig i fornyelse av ledningsnettet som ligger under bakken. I de neste 15 årene må den norske vannbransjen investere nærmere 490 milliarder kroner for å både ta igjen et etterslep på vedlikehold samtidig som vi skal investere for å takle økt befolkningsvekst og et endret klima.

Studier internasjonalt viser at for hver krone investert i vann og sanitær i et lokalsamfunn, gir 4 kroner i økt produktivitet.  De store investeringsbehovene viser hvilke eksportmuligheter det er for norsk vann industri og hvor fremtidsrettet det er å satse på en karriere i vannbransjen. Hvis man jobber med vann, bidrar man samtidig til en bærekraftig samfunnsutvikling.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑


Back to Top ↑